Překlad nového světa - Encyklopedie - Portál divoch.net

Hledat:

Invia.cz Pojeďte do Egypta Kanárské ostrovy Dovolená - Turecko Dominikánská republika Madeira Last minute
 

Překlad nového světa

Svaté Písmo - Překlad nového světa - anglická verze

Svaté Písmo – Překlad Nového světa je překlad Bible, který vydala The Watch Tower Bible and Tract Society, zákonná vydavatelská organizace Svědků Jehovových. Překlad vycházel v angličtině po částech v letech 1950-1960. V roce 1984 byl překlad revidován. Čerpá přímo z hebrejských, aramejských a řeckých textů. Vydání v jiných jazycích jsou založena na anglickém překladu. V roce 1987 vyšel překlad v českém jazyce jako pětidílné samizdatové vydání. V jednom svazku vyšel v roce 1991 pod názvem Překlad nového světa Svatých Písem. V roce 1997 vyšla jeho revidovaná verze s názvem Svaté Písmo - Překlad nového světa a v roce 2000 vyšel v češtině překlad Svaté Písmo – Překlad nového světa se studijními poznámkami. Překlad nového světa používají především Svědkové Jehovovi.

Podle údajů vydavatele (v tiráži z roku 2014) činí celkový náklad 208 366 928 výtisků v 122 různých jazycích a systémech psaní.[1][2]

Vydání v jiných jazycích[editovat | editovat zdroj]

Svaté Písmo - Překlad nového světa v různých jazycích
Svaté Písmo - Překlad nového světa - anglická verze z roku 2013

Překládání do jiných jazyků je založeno na anglickém originálním textu 'Svatého Písma - Překladu nového světa' a zpětně ověřen porovnáním s hebrejským a řeckým originálem. Po tomto ohledání se v novém jazyce vybere slovo, které co nejpřesněji odpovídá původnímu jazykovému stylu i významu, s ohledem na specifika cílového jazyka.[3]

Kompletní text celé Bible (Starý zákon vydavatelé uvádějí pod názvem Hebrejská písma a Nový zákon pod názvem Křesťanská řecká písma) byl začátkem roku 2014 publikován již do 63 jazyků nebo systémů písma.

Křesťanská řecká písma jsou dostupné v dalších 58 jiných jazycích nebo systémech písma.[4]

Překladatelé mají před začátkem překladu seznam všech slov užívaných běžně v anglickém originálu Překladu nového světa společně s příbuznými slovy, výrazy a skupinami příbuzných slov. (např. 'usmířit', 'smíření', nebo 'usmíření', které jsou v angličtině vyjádřeny jako 'atone', 'atonement' či 'propitiation'); Tento postup je určen proto, aby překladatele upozornil na různé významové odstíny slov. Poté je koncipován seznam ekvivalentů v tom konkrétním národním jazyce. Pokud má překladatel obtíž verš renderovat, počítačový vyhledávací systém nabídne informace o řeckém a hebrejském termínu a nabídne přístup k doplňkovým publikacím. Použitím počítačového nástroje jsou národní termíny v cílovém jazyce automaticky vkládány do textu Bible. Následují finální korekce a kontrola a překlad je vytvořen v konečné verzi.[5]

Kompletní Svaté Písmo - Překlad nového světa je publikováno v 63 jazycích. (stav k počátku roku 2013): Afrikánština, Albánština, Arabština, Arménština, Bulharština, Cebuánština , Čevština , Čínština (Zjednodušená čínština , Mandarínština, Pchin-jin), Bembština , Chorvatština, Čeština, Dánština, Nizozemština, Efikština , Angličtina (včetně Braillovo písmo), Finština, Francouzština, Gruzínština, Němčina, Řečtina, Maďarština, Igboština, Ilokánština , Indonéština, Italština, Japonština, Rwandština, Kyrgyzština, Kirundi, Korejština, Ngalština, Makedonština, Malgaština, Maltština, Norština, Osetština, Polština, Portugalština (včetně Braillovo písmo), Rumunština, Ruština, Samoánština , Sepedština , Srbština (Cyrilice i Latinka), Sesothština , Śónština , Sinhálština, Slovenština, Slovinština, Španělština (včetně Braillovo písmo), Sranan Tongo, Svahilština, Švédština, Tagalog, Tsongština , Tswnaština , Turečtina, Akanština (Twi jazyk, dialekt Akuapem, dialekt Asante), Xhoština , Jorubština , Zulština.

Část Překladu nového světa obsahující pouze 'Křesťanská řecká písma' je dostupný v dalších 52 jazycích. (stav k počátku roku 2013): Amharština, Ázerbájdžánština (Cyrilice i Latinka), Khmerština, Tongština, Estonština, Eveština, Fidžijština, Fonština , Haitská kreolština, Illonggoština , Hindština, Hiri motu, Italské Braijlovo písmo, Kannadština, Kazaština, Kaondština , Kiribatština , Lotyština, Litevština, Gandština, Luvalština , Malajálamština, Barmština, Nepálština, Pangsínština , Papiamento, Paňdžábština, Sánghština , Lozijština , Pidžijština , Tamilština, Thajština, Tok Pisin, Tongánština, Tumbukčtina , Tuvalština, Ukrajinština, Uzbečtina, Vietnamština.

V mnoha jazycích je to jediný překlad Bible nebo Nového zákona do těchto jazyků v historii.[1]

'Křesťanská řecká písma' jsou dále dostupná na DVD v 7 znakových jazycích (stav k počátku roku 2012): Americký znakový jazyk, Brazilský znakový jazyk, Kolumbijský znakový jazyk, Italský znakový jazyk, Mexický znakový jazyk, a Ruský znakový jazyk.[1]

Když se 'Redakční výbor' chystá začít překlad Bible do dalšího jazyka, jmenuje skupinu pokřtěných svědků Jehovových, kteří budou dobrovolně sloužit v překladatelském týmu. Členové týmu mají obvykle hojné zkušenosti s překládáním jiných publikací 'Biblické a traktátní společnosti Strážná věž' a před začátkem překladu absolvují doplňující školení a trénink v principech překládání Bible a v používání speciálního softwaru společnosti k tomu určeného. Tento počítačový systém nedělá překladatelskou činnost jako takovou, ale pomáhá překladatelům kontrolovat průběžné výsledky a dohlížet na kvalitu překladu.[3]

Autoři překladu[editovat | editovat zdroj]

Na překladu Nového světa pracovala skupina překladatelů New World Bible Translation Committee. Při předávání autorských práv The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania požádala skupina, aby zůstala v anonymitě. Překladatelé uvedli, že neusilují o vlastní vyniknutí. (Podobně se zachovaly i jiné skupiny překladatelů. Například na obálce New American Standard Bible, vydání s odkazy, 1971, je uvedeno: „Neodvoláváme se na žádného jiného učence ani na žádné doporučení, protože věříme, že by se Boží slovo mělo doporučovat samo.“) Autoři tvrdí, že se nechali vést Svatým Duchem a věří, že přesnost je nejvyšší do té míry, kterou Božský tvůrce umožnil. Kritici namítají, že neuvedení jmen může být jistou snahou vzdát se odpovědnosti za možné chyby. Svědci Jehovovi naopak odpovídají, že podepisovat lidi, jak to dělají některé jiné překlady, je vrcholně nevhodné a je na tom pak vidět snaha o vlastní vyvýšení, namísto úcty k svrchovanému autorovi Bible.

Charakteristika překladu[editovat | editovat zdroj]

Hlavním podkladem pro překlad Starého zákona je hebrejské Kittelovo vydání Biblia Hebraica, hlavním podkladem pro překlad Nového zákona je Westcottův a Hortův kritický text, který vytvořili v roce 1881 učenci na Cambridgeské univerzitě. Při překladu byla ale ke srovnání textu použita řada jiných kritických vydání původního textu. Překlady do dalších jazyků byly ovšem pořízeny podle anglického překladu a ne na základě původních jazyků, což je z hlediska translatologie vždy velmi nežádoucí přístup, vedoucí k menší přesnosti výsledného textu.

Překlad nového světa je konkordantní při překládání některých klíčových výrazů - to znamená, že totéž slovo překládá na všech místech překladu stejně. Patří mezi ně například řecké slovo psyché, které je vždy přeloženo jako duše, dále hebrejské slova še´ól´ a jeho řecký ekvivalent haides, které nemají ve většině jazyků přesný ekvivalent, nejsou přeložena, ale pouze přepsána do češtiny jako „šeol“ a „hádes“. V jiných překladech (např. Český ekumenický překlad, ČEP) bývají tato slova překládána podle konotace různými slovy, např. „hrob“, „peklo“ nebo „jáma“. To však není specifikem Překladu nového světa, o podobnou konkordantnost usilují i jiné překlady, např. Český studijní překlad.

Na rozdíl od většiny českých překladů Bible (např. ČEP) používá překlad nového světa Boží jméno (viz článek JHVH) vždy ve formě Jehova, v Žalmech také Jah, a to v případech, kdy v originálních textech byl Tetragrammaton (v hebrejských písmech 6 828krát - u českých překladů tradičně nahrazován nejčastěji titulem Hospodin,[6] v anglickém, například King James Bible Version nejčastěji nahrazován titulem LORD), a nebo v případech, kdy překladatelé dospěli na základě studií pramenů k závěru, že bylo toto jméno v původním zdroji nahrazeno za tituly „Pán“, „Adonaj“ nebo „Bůh“. Tyto se nejčastěji opírají o poznámky pod čarou Kittelova a Elliger a Rudolphova překladu a dále o studie změn židovských opisovačů (soferim), a další. [7][8][9][10] Jedná se o 145 případů. Tato změna je některými filology považována za nevhodnou (viz níže), protože je oproti SJ, kteří v těchto termínech vidí pouhé tituly, pokládají za ucelenější systém Božích jmen, který s sebou nese významové rozdíly, které se sjednocením ztrácí (viz níže - kritika).

Původní hebrejskou variantu Jahve/Jehova zachovávají i jiné české překlady, např. Jeruzalémská bible[11] a ani v ostatních (i cizojazyčných) překladech v tomto neexistuje jednota.

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Překlad nového světa je pro některé své znaky velmi často kritizován. Hlavním důvodem kritiky je anonymita překladatelů, u nichž tak nemůže být zaručena patřičná odborná úroveň, a fakt, že překlady do různých národních jazyků (včetně češtiny) jsou pořízeny z anglického překladu a ne z originálního textu, což je z překladatelského hlediska velmi nevhodný přístup.

Dalším kritizovaným znakem je fakt, že překlad je těsně spjat s jedinou církví a v některých rysech se proto zřejmě překladová varianta volí tak, aby odpovídal věrouce SJ (např. známé přesunutí čárky v Lukáš 23,43, na kterém je založena eschatologie SJ).[12]

Kritizován je i jeden ze záměrných rysů překladu, používání jediného Božího jména, totiž "Jehova", a to i na těch místech, kde je v originále použita jiná varianta[16]. Systém Božích jmen v původních jazycích je totiž poměrně složitý a jednotlivá jména s sebou nesou určité konotace a teologicky podstatné významové odstíny a jejich "sjednocení" proto vede k narušení struktury textu. Překlad nového světa tuto změnu provádí ve velmi řídkých, jazykově vhodných a opodstatněných případech i v řeckém textu Nového zákona (celkem 237x)[17], ačkoli v řeckých rukopisech, které jsou nyní dostupné, se slovo Jehova nevyskytuje[18], protože bylo někdy ve druhém nebo třetím století n. l. písaři nahrazeno slovy Ky′ri·os (Pán) nebo The·os′ (Bůh)[19][17].

Dalším významným kritisovaným jevem je jazyková neobratnost textu, stylisticky nevhodné doslovné překlady některých idiomů a podivná volba slov (např. používání spojení „na neurčitý čas“ místo „navěky“).[21]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku New World Translation na anglické Wikipedii.

 1. a b c 'Ročenka svědků Jehovových 2012', str. 24-26. 
 2. Překladu nového světa - anglicky, str. 4, bi12-E, celkem vytištěno všech vydání: 208 366 928 kopií, více než 120 jazyků (aktualizováno k únoru 2014)
 3. a b Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království, 1993, kap. 27, str. 611, nadpis 'Překládání do dalších jazyků'
 4. New World Translation of the Holy Scriptures, Revised 2013, (7.10.2013), s. 4
 5. 'Milníky pro milovníky Božího Slova', Strážná věž, 15.10.1999, str. 30-31
 6. Český ekumenický překlad, Ekumenická rada církví v ČSR (1984), Druhá Možíšova 3:14č - poznámka pod čarou.
 7. Massoretico-Critical Text of the Hebrew Bible, C. D. Ginsburg, Londýn, 1926
 8. Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, C. D. Ginsburg, Krav Publishing House, New York, reprint 1966
 9. The Massorah, C. D. Ginsburg, Krav Publishing House, New York, reprint 1975
 10. New World Translation of the Holy Scriptures - with References, apendix 1A - 1J
 11. Genesis 2:4, Jeruzalémská bible, Karmelitánské nakladatelství, http://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible/Pages%20from%20gn13.pdf
 12. Metzger, Bruce M, Persistent Problems Confronting Bible Translators, Bibliotheca Sacra / July-September 1993: 279
 13. Interview quotation as cited by: "The Bible in Modern Times", "All Scripture Is Inspired of God and Beneficial", ©1990 Watch Tower, page 326 odstavec 31
 14. http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1101990134#p22 online All Scripture Is Inspired of God and Beneficial viz odstavec 31
 15. Thomson A, The Differentiator, 1952, 55,57 No. 2, 6
 16. http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-jrnl/crj0049a.txt
 17. a b http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1001060076
 18. http://www.rozcesti.org/system/files/JHVH_v_PNS_NZ.pdf
 19. a b http://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/wp20080801/jmeno-jehova-v-novem-zakone/
 20. http://www.tetragrammaton.org/tetrapdxd.htm
 21. Rowley, H.H., How Not To Translate the Bible, The Expository Times, 1953; 65; 41
 22. http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1001060087

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Překlad_nového_světa&oldid=12405476
Stránka byla naposledy upravena 26. 3. 2015 v 00:25. Editovat celý článek Překlad nového světa.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy